همان طور که میدانید، گاو، نماد سال  1400 است. با قسمت دوم از آموزش بافت گاو بلا در خدمتتان هستیم.