همان طور که میدانید، گاو، نماد سال  1400 است. با قسمت پنجم از آموزش بافت گاو بلا در خدمتتان هستیم.